BPD

Ketua                                : BUDI PRASETYO

Wakil Ketua                    : MOH. ALI

Sekretaris                        : EDY SUKO PURWONO

Anggota                           : – EDI CAHYONO

– SUGIYONO